Umowy z Usługobiorcami

data publikacji: 17 marca, 2022 Ostatnia aktualizacja: 20 marca, 2024

Krok po kroku

  1. W trakcie przejęcia nieruchomości spisz z dotychczasowym Usługobiorcą protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza np. w formie – Zał. 1.
  2. Wyślij do nas wypełniony i podpisany Wniosek nr 10 wraz z ww. protokołem.
  3. W odpowiedzi otrzymasz pocztą dwa egzemplarze projektu Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenia ścieków wraz z załącznikami.
  4. Wyślij do nas jeden podpisany egzemplarz Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenia ścieków bez załączników.

Share