Awaria kanalizacji sanitarnej na Wiczlinie

data publikacji: 21 grudnia, 2022 Ostatnia aktualizacja: 11 marca, 2024

Awaria kanalizacji sanitarnej na Wiczlinie – wyjaśnienie.

Niedawna, poważna awaria przepompowni ścieków „Za lasem” skutkująca ograniczeniem zdolności technologicznych obiektu do tranzytu ścieków a w konsekwencji ich spiętrzeniem w systemie kanalizacji grawitacyjnej, skłoniła nas do ponownego zwrócenia się do Państwa z apelem i przypomnieniem o zasadach korzystania z kanalizacji sanitarnej.

Wprawdzie dzięki zaangażowaniu znacznego potencjału sprzętowego i ludzkiego PEWIK, wspomaganego firmą zewnętrzną, przywrócona została normalna praca obiektu, to jednak przyczyna stanu awaryjnego nadal stanowi zagrożenie dla ciągłości odbioru ścieków. Problem z prawidłową pracą przepompowni spowodowany był bowiem wprowadzonymi do kanalizacji ściekowej w ogromnych ilościach odpadami włóknistymi, głównie w postaci nawilżanych chusteczek, które nie rozpuszczają się w ściekach i są główną przyczyną niedrożności.

P R Z Y P O M I N A M Y, że WC nie należy traktować jak kosza na śmieci. Sieć kanalizacyjna jest tak zaprojektowana, by przyjmować tylko ścieki sanitarne z naszych domów. Śmieci, odpady włókniste i odpadki kuchenne wrzucone do WC, zapychają kanalizację sanitarną i stają się przyczyną poważnych, kosztownych awarii.

Fotorelacja czyszczenia zbiornika przepompowni ścieków „Za lasem” przy ul. Sokoła w Gdyni.

Share