Projekty Unijne

data publikacji: 13 kwietnia, 2024 Ostatnia aktualizacja: 21 maja, 2024

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni realizując swoją misję szeroko wykorzystuje wsparcie Unii Europejskiej w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

Projekty, które Spółka zrealizowała to:

  1. Projekt „Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków” nr 2003/PL/16/P/PE/038, realizowany w latach 2003 – 2010, 
  2. Projekt „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni” nr POIS.01.01.00-00-133/09, realizowany w latach 2009 – 2012 
  3. Projekt „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA”  nr POIS.01.01.00-00-006/12, realizowany w latach 2013 – 2015
  4. Projekt „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA” nr POIS.01.01.00-00-040/13, realizowany w latach 2013 – 2015
  5. Projekt „Modernizacja ciągu przeróbki osadów oczyszczalni ścieków Dębogórze – Etap D. Faza 1 – Dokumentacja” nr POIS.01.01.00-00-043/14, realizowany w latach 2014 – 2021
  6. Projekt pn.: „Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA”, nr POIS.02.03.00-00-0018/16, realizowany w latach 2014 – 2021
  7. Projekt pn.: „Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA, nr  POIS.02.03.00-00-0023/17”, realizowany w latach  2018 – 2023.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wspólnie z gminami miast: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gminami wiejskimi: Kosakowo i Wejherowo – zrzeszonymi w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz sąsiednią Gminą Puck, od wielu lat realizuje projekty inwestycyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Pierwsze fundusze europejskie Spółka otrzymała na podstawie decyzji z 2003 roku. Łącznie do 31 grudnia 2023 roku Spółka otrzymała ponad 253 mln zł dofinansowania.

Od tego czasu realizowane są liczne inwestycje mające na celu porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie KZG „Dolina Redy i Chylonki” i Gminy Puck oraz ochronę wód Zatoki Puckiej i głównego zbiornika wód podziemnych nr 110.

Ogółem w ramach tych przedsięwzięć do dnia 31 grudnia 2023 roku:

• zbudowano 247 km kanalizacji sanitarnej,

• zbudowano 35 przepompowni ścieków,

• zmodernizowano 10,5 km kolektorów kanalizacji sanitarnej,

• zbudowano głębokowodny wylot rozpraszający ścieki oczyszczone w ok. Zatoki Puckiej ok. 2,5 km od brzegu,

• zmodernizowano oczyszczalnię ścieków uzyskując spełnienie wymagań ochrony środowiska,

• zbudowano 88 km sieci wodociągowej,

• zbudowano 1 i gruntownie zmodernizowano 4 stacje uzdatniania wody,

• wdrożono system zdalnego monitoringu przepływów ścieków i rozbiorów wody,

• wybudowano instalację fotowoltaiczną z czarnych modułów monokrystalicznych o mocy 0,42 MW na terenie oczyszczalni ścieków „Dębogórze” w gminie Kosakowo,

• zmodernizowano ciąg przeróbki osadów na terenie oczyszczalni ścieków GOŚ „Dębogórze” w gminie Kosakowo,

• wykonano nasadzenia drzew i krzewów na terenie oczyszczalni,

• wykonano instalację kogeneracji zasilanej biogazem produkowanym na terenie oczyszczalni do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na bieżące potrzeby oczyszczalni w celu maksymalnej redukcji ich poboru ze źródeł zewnętrznych.

Wszystkie wymienione przedsięwzięcia zostały zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym oraz uzyskały założone efekty. Było to możliwe dzięki zgodnej współpracy PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z samorządami miast i gmin. Zrealizowane inwestycje służyć będą kolejnym pokoleniom, umożliwiając prawie wszystkim mieszkańcom aglomeracji korzystanie ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, w warunkach spełniających najwyższe wymagania polskich i europejskich norm. Tworzą one również nowe możliwości rozwoju urbanistycznego, gospodarczego i turystycznego naszej subaglomeracji.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. nadal podejmuje działania dla realizacji inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych przyczyniających się do poprawy warunków życia mieszkańców i stanu środowiska, finansowanych z udziałem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Przygotowanie i realizacja takich przedsięwzięć inwestycyjnych jest możliwa wyłącznie przy współpracy pracowników Spółki z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz zainteresowanymi gminami miast: Gdynią, Rumią, Redą, Wejherowem, gminą wiejską Kosakowo oraz Wejherowo, a także gminą Puck.

Share