Zintegrowany System Zarządzania

data publikacji: 6 kwietnia, 2024 Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia, 2024

W PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) spełniający wymagania normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

System ten obejmuje wszystkie działania i osoby bezpośrednio i pośrednio związane z usługami w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miast: Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa oraz gmin: Wejherowa, Kosakowa, Szemuda i Pucka.

Ustanowiona polityka ZSZ jest wyrazem pełnego zaangażowania Najwyższego Kierownictwa w skuteczne funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania.

Proces wdrożenia ZSZ przebiegał dwuetapowo.

W 2005 roku został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego (ZSZJiZŚ) w celu lepszego zaspokajania potrzeb swych klientów, poprawy skuteczności i efektywności zarządzania oraz poprawy efektów działalności środowiskowej poprzez ciągłe doskonalenie.

Potwierdzeniem zgodności ZSZJiZŚ z normami ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004 było przyznanie certyfikatu przez niezależną jednostkę certyfikacyjną – Polski Rejestr Statków S.A. – na podstawie rozważenia i oceny obiektywnych dowodów zebranych podczas audytu przeprowadzonego w dniach 11 i 12 kwietna 2005 r.

Kolejnym etapem było wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w celu zapewnienia wszystkim pracownikom warunków bezpiecznej pracy oraz nieustannego doskonalenia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce.

Pozytywny wynik audytu certyfikującego potwierdził, że nasze działanie jest zgodne ze standardami, w tym również międzynarodowymi, ku zadowoleniu klientów, otoczenia i stron zainteresowanych oraz pracowników. Jednocześnie zobowiązuje nas do stałego utrzymywania osiągniętego poziomu oraz ciągłego doskonalenia, w tym poprzez skuteczne usuwanie wszelkich zauważonych niedoskonałości i ich przyczyn.

W dniach 09-11.09.2020 r. odbył się audyt ponownej certyfikacji, który dostarczył dowodów, że system zarządzania jest utrzymywany oraz doskonalony, zgodnie z wymaganiami norm odniesienia (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004, ISO 45001:2018) oraz innymi mającymi zastosowanie wymaganiami.

Stwierdzono, że zintegrowany system zarządzania w Spółce działa skutecznie oraz jest zdolny do zapewnienia realizacji założonej polityki i osiągania celów.

Kolejny audit, tym razem w nadzorze (październik 2021) dostarczył dowodów, że ZSZ w PEWIK GDYNIA jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018.

Istotnym uzupełnieniem zintegrowanego systemu zarządzania jest wdrożony system zarządzania w Dziale Laboratorium Wody i Ścieków PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., który uzyskał 7 kwietnia 2006 r. akredytację nr AB 697. Jednostka akredytująca, Polskie Centrum Akredytacji, potwierdziła kompetencje techniczne laboratorium oraz spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Obecnie Dział Laboratorium Wody i Ścieków posiada certyfikat akredytacji potwierdzający spełnienie wymagań najnowszego wydania w/w normy z 2018 roku.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO

CERTYFIKAT ZSZ

Share