Zakończenie projektu nr POIS.01.01.00-00-040/13

data publikacji: 3 września, 2015 Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia, 2024

W dniu 28 sierpnia br.  odbyło się uroczyste zakończenie projektu nr POIS.01.01.00-00-040/13 „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Całkowity koszt realizacji projektu 12 316 866 zł
w tym:
Kwota wydatków bez podatku VAT 10 054 865 zł
Kwota wydatków kwalifikowanych 6 386 818 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności UE 5 428 795 zł
Głównym celem projektu było zapewnienie odbioru ścieków z nieskanalizowanych terenów miasta Gdyni oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zapobiegnięcie eksfiltracji i infiltracji głównych kolektorów sanitarnych w granicach miast Gdynia, Rumia i Reda.

Zrealizowany zgodnie z planem zakres rzeczowy projektu obejmował:

  •  budowę kanalizacji sanitarnej w Gdyni 0,94 km, o średnicy DN200 i DN160,

w tym:
w ul. B. Głowackiego 0,23 km
w ul. Orańskiej 0,40 km
w ul. Grażyny 0,31 km

  •  modernizację kolektorów kanalizacji sanitarnej 3,86 km, o średnicy DN800, DN1000, DN1200,

w tym:
kolektor „Janowski” w Rumi 2,08 km
kolektor „Oksywski” w Gdyni 1,33 km
kolektor „WRR” w Redzie 0,45 km
Projekt zrealizowano w zaplanowanym zakresie i terminie ponosząc koszty niższe od wstępnie oszacowanych.
Projekt jest trzecim całkowicie zakończonym i rozliczonym projektem finansowanym z udziałem środków Funduszy Europejskich wśród pięciu projektów realizowanych. Obecnie finalizowane są jeszcze dwa projekty w ramach POIiŚ w perspektywie 2007 – 2013.
Realizację projektu zakończono zgodnie z warunkami zawartej umowy o dofinansowanie, tj. do 30 czerwca 2015 r.
004 008 009 013 014

Share