Uzgadnianie sposobu przyłączenia

data publikacji: 31 stycznia, 2022 Ostatnia aktualizacja: 5 lipca, 2024

Krok po kroku

 1. Na podstawie danych zawartych w „Warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci” wyślij do nas e-mailem Wniosek nr 3.
 2. Do Wniosku nr 3 dołącz:
  1. Plan sytuacyjny, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy Prawo budowlane opracowany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na kopii aktualnej mapie do celów projektowych. Załącznik ten powinien zawierać co najmniej informacje zawarte w treści mapy, na której będzie sporządzony, a w szczególności:
   • skalę podaną w treści rysunku,
   • miejsce i sposób włączenia przyłącza do sieci,
   • wrysowany przyłącze (trasa),
   • średnica, rodzaj materiału, uzbrojenie i spadek,
   • zaznaczona i opisana studzienka wodomierzowa  – o ile występuje,
   • poziom posadowienia przyłączy, odległości wobec innych sieci i ewentualnych kolizji;
  2. Profile podłużne zawierające rodzaj materiału, spadek podłużny, poziom posadowienia, odległość od istniejącej infrastruktury,
  3. Schematy węzłów wodociągowych (na połączeniu przyłącza z siecią),
  4. Zwymiarowany rysunek techniczny przekroju pionowego i poziomego studzienki wodomierzowej (o ile występuje),
  5. Zwymiarowany rysunek techniczny przekroju pionowego i poziomego studzienki rewizyjnej (o ile występuje),
  6. Inne dokumenty mające wpływ na sposób przyłączenia:
   • uzgodnienia z innymi gestorami,
   • odpis z protokołu narady koordynacyjnej,
   • zgody na zajęcie pasa drogowego i korespondencja z zarządcą drogi,
   • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
   • oświadczenia i zgody osób trzecich i Wnioskodawcy,
   • rzut przyziemia,
   • schemat zabudowy wodomierzy,
   • inne dokumenty mające wpływ na sposób przyłączenia.
 3. W odpowiedzi otrzymasz e-mailem ,,Uzgodnienie projektowanego sposobu przyłączenia nieruchomości do sieci” ze wskazówkami dotyczącymi dalszego postępowania w sprawie przyłączenia Twojej nieruchomości do sieci.

Share