Miesiąc: grudzień 2022

Awaria kanalizacji sanitarnej na Wiczlinie

Awaria kanalizacji sanitarnej na Wiczlinie – wyjaśnienie. Niedawna, poważna awaria przepompowni ścieków „Za lasem” skutkująca ograniczeniem zdolności technologicznych obiektu do tranzytu ścieków a w konsekwencji ich spiętrzeniem w systemie kanalizacji grawitacyjnej, skłoniła nas do ponownego zwrócenia się do Państwa z apelem i przypomnieniem o zasadach korzystania z kanalizacji sanitarnej. Wprawdzie dzięki zaangażowaniu znacznego potencjału sprzętowego... Czytaj więcej

Zabezpiecz wodomierz!

Przypominamy Klientom o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur. Obowiązek taki na odbiorców nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) które w § 116 „Usytuowanie wodomierza” mówi,... Czytaj więcej

Modernizacja pompowni osadu na oczyszczalni ścieków

Trwa modernizacja pompowni osadu powrotnego na terenie oczyszczalni ścieków ,,Dębogórze’’. Wszystkie prace wykonywane są na czynnym obiekcie w sposób, który nie zakłóca działania oczyszczalni ścieków i nie pogarsza parametrów ścieków oczyszczonych, wymaganych posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym. Koszt inwestycji to kwota 2 635 000,00 zł. Termin zakończenia prac jest zaplanowany koniec roku. Czytaj więcej